Ask me anything   青青子衿. 悠悠我心

Tiễn được tháng 7 như cớt đi xong thì ngày đầu tiên của tháng 8 đã bắt đầu với hàng loạt thứ đỗ vỡ chán ngán và lười chảy thây éo muốn làm gì quan tâm gì ôi thôi đếch cần nữa ô kê!

— 46 minutes ago

xingcamfan:

Fanxing's interaction during break time in SSTP.

i miss kraaaaaaaay..^^!

(Source: awesomepearlescent, via mainexing)

— 2 days ago with 721 notes
soltreis:

I loved you not because of the reasons you think I did

soltreis:

I loved you not because of the reasons you think I did

— 2 days ago with 6080 notes